4ha

"Učíme sa pre život, nie pre školu." (Seneca)

Vitajte na stránke na podporu vyučovania odborných ekonomických predmetov v našej škole: SOŠ hotelovej. Na stránke sa momentálne nachádza len niekoľko materiálov a zaujímavých odkazov, ktoré sú priebežne dopĺňané a aktualizované pre potreby vyučovania. Stránka obsahuje dva hlavné zdroje materiálov. Materiály, ktoré nepochádzajú z internetu, sú určené priamo k štúdiu. Informácie získané z internetu je vhodné prekonzultovať s vyučujúcim.

     4. ROČNÍK HOTELOVÁ AKADÉMIA
Majetok podniku  

    
Vecná stránka činnosti podniku


Definícia hmotného majetku


Definícia nehmotného majetku

Oceňovanie majetku I.

Oceňovanie majetku II.

Rovnomerné odpisovanie hmotného majetku

Zrýchlené odpisovanie hmotného majetku

Zaradenie hmotného majetku do odpisových skupín 

Inventarizácia I.

Inventarizácia II.

Zodpovednosť zamestnanca za škodu

Ekonomická stránka činnosti podniku


Súvaha, Výkaz ziskov a strát - Účtovná závierka


Odbytová činnosť podniku


Medzinárodná ekonomická integrácia


Medzinárodný obchod EÚ s tovarom

Zahraničný obchod SR

Platobná bilancia

Európska únia

Euro

Eurobankovky a euromince - video 

EÚ, Euro - história - video

MPSVaR - Medzinárodné organizácie

MV SR - Medzinárodné organizácie

MZVaEZ SR - Medzinárodné organizácie
 

Daňová sústava


Finančná správa SR

Finančné riaditeľstvo SR

Daňové úrady

Colné úrady

Daň z príjmov

Daň z pridanej hodnoty

Spotrebné dane

Miestne dane

Daň z motorových vozidiel

Úlohy a cvičenia


Späť


facebook


rozvrh hodínKontakt:         pisomnepracesmokovec@centrum.sk

2017 - 2019 | A. I.